ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
(+30) 23820 20999, 23820 26999

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ποιότητα και ISO 9001:2015

Πρωταρχικός στόχος της «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε» είναι η ικανοποίηση των πελατών της. Το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας της εταιρίας αξιολογείται με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ώστε να επιτευχθεί ένα ποιοτικά άριστο αποτέλεσμα σε όλες τις δραστηριότητες της.

Η «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε» φροντίζει να ενημερώνει το προσωπικό για τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας έτσι ώστε να εφαρμόζονται σε όλα τα έργα και τις δραστηριότητες της εταιρίας. Τέλος τηρώντας τις απαιτήσεις τους Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αυξάνεται η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα της επιχείρησης και αναγνωρίζονται ευκαιρίες βελτίωσης της.

Περιβάλλον και ISO 14001:2015

Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί διαχρονική παράμετρο για την λειτουργία της εταιρίας. Η «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε» φροντίζει για την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση των εργασιών της. Στην εταιρία εφαρμόζεται σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

Χρησιμοποιούνται δηλαδή διάφορα μέσα προστασίας του περιβάλλοντος. Σε όλες τις μονάδες παραγωγής υπάρχουν τοποθετημένα ειδικά φίλτρα, τα σακόφιλτρα, τα οποία λειτουργούν ως συστήματα καταστολής της σκόνης. Επίσης σε όλα τα φορτηγά και μηχανήματα της εταιρίας είναι τοποθετημένα ειδικά φίλτρα τα οποία μειώνουν του ρύπους. Τέλος η εταιρία είναι πολύ ενεργή στον κλάδο της ανακύκλωσης. Στους χώρους παραγωγής πραγματοποιείται συστηματική ανακύκλωση σε καμένα λάδια , μπαταρίες, φίλτρα και σε οποιοδήποτε υλικό ενδείκνυται για ανακύκλωση.

Υγεία και ασφάλεια - OHSAS 18001:2007

Ο πυρήνας μιας εταιρίας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της γι’ αυτό το λόγο οφείλει να σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων της, να διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια τους και να δημιουργήσει ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω η «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.» φροντίζει ώστε οι εργαζόμενοι να ενημερώνονται για τα μέσα ατομικής προστασίας και να εκπαιδεύονται στην χρήση τους. Οι εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στους χώρους παραγωγής και στα εργοτάξια είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι με ειδικές στολές, γάντια, μπότες, γιλέκα, κράνη, κλπ.

Τέλος η εταιρία φροντίζει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια με σκοπό να μειώσει τους κινδύνους και να αποφευχθούν τραυματισμοί και ατυχήματα. Σε όλα τα παραπάνω συμβάλει το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας που εφαρμόζεται στους χώρους εργασίας της εταιρίας και είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007.